Signe Miranda

Etiske retningslinjer


Uddrag af etiske retningslinjer fra DAP (Danske psykomotoriske terapeuter), lånt fra foreningens hjemmeside:


Den etiske fagperson - udøvelse af faget


 • Den psykomotoriske terapeut møder det enkelte menneske dér, hvor det er. Hun anerkender menneskets værdighed og integritet og handler med respekt for dets selvforståelse.


 • Den psykomotoriske terapeut udøver sit fag uden diskrimination på baggrund af alder, køn, race, nationalitet, handicap, diagnose, seksuel orientering, religion, politisk overbevisning, kulturel baggrund, social status eller økonomiske forhold.


 • Den psykomotoriske terapeut udviser professionel integritet, således at fagligheden altid går forud for personlige interesser.


 • Den psykomotoriske terapeut er opmærksom på sit professionelle ansvar over for klienter, egen faggruppe, kolleger og det omgivende samfund.


 • Den psykomotoriske terapeut udøver sit fag på forsvarlig måde, påtager sig kun opgaver og bruger kun metoder, som hun er kvalificeret til i kraft af uddannelse og erfaring.


 • Hun søger professionel hjælp og støtte i vanskelige situationer.


Forholdet til klienten 


 • Den psykomotoriske terapeut respekterer klientens ret til fortrolighed. Hun informerer om sin tavshedspligt og om eventuel brug af notater og journal.


 • Den psykomotoriske terapeut overholder den underretningspligt, alle borgere har.


 • Den psykomotoriske terapeut, som er offentligt ansat, overholder den udvidede underretningspligt.


 • Den psykomotoriske terapeut offentliggør ikke fortroligt materiale om en klient uden dennes tilladelse. Såfremt klienten er henvist, kan den psykomotoriske terapeut, hvis klienten er indforstået hermed, referere tilbage.


 • Skriftlige notater vedrørende klienten skal indeholde faktuelle oplysninger, være fagligt og professionelt informative for potentielle kolleger og samarbejdsparter.


 • Den psykomotoriske terapeut informerer i begyndelsen af et behandlingsforløb klienten om den psykomotorisk terapeutiske metode og om mulige fysiske og psykiske reaktioner.


 • Den psykomotoriske terapeut respekterer og viser forståelse for klientens ønsker og evne til at deltage i samarbejdet. Den psykomotoriske terapeut sikrer, at klientens forventninger afklares, at der skabes en fælles forståelse, og at der arbejdes mod et fælles mål.


 • Den psykomotoriske terapeut planlægger og tilpasser sine interventioner i forhold til klientens eller målgruppens særlige socio-kulturelle forhold.


 • Den psykomotoriske terapeut sikrer klientens mulighed for at vælge eller fravælge den psykomotoriske terapeuts tiltag og afslutter arbejdet i overensstemmelse med klienten.


 • Den psykomotoriske terapeut vurderer nødvendigheden af at henvise klienten til andre faggrupper og informerer klienten om andre relevante tilbud eller muligheder.


 • Den psykomotoriske terapeut samarbejder med forældre eller værge, hvis klienten er mindreårig eller har en værge, under hensyntagen til enhver mulig selvstændighed hos klienten.


 • Den psykomotoriske terapeut overvejer nøje de følger det kan have for den professionelle relation, hvis hun modtager gaver eller andre ydelser fra klienter.